Ogłoszenie nr 510139795-N-2019 z dnia 09-07-2019 r.

 

Narodowa Orkiestra Symfoniczna Polskiego Radia z siedzibą w Katowicach: Rozbudowa stacjonarnego systemu nagłośnieniowego sali koncertowej

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

 

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe

 

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

 

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

tak
Nazwa projektu lub programu
Projekt nr POIS.08.01.00-001098/16, „Budowa organów koncertowych oraz zakup instrumentów i niezbędnego wyposażenia dla NOSPR w Katowicach” realizowany w ramach Działania 8.1 Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020.

 

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak
Numer ogłoszenia: 552611-N-2019

 

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:

nie

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

 

I. 1) NAZWA I ADRES:

 

Narodowa Orkiestra Symfoniczna Polskiego Radia z siedzibą w Katowicach, Krajowy numer identyfikacyjny 24026020600000, ul. Pl. Wojciecha Kilara  1, 40-202  Katowice, woj. śląskie, państwo Polska, tel. 327 325 300, e-mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., faks 322 571 384.
Adres strony internetowej (url): www.bip.nospr.org.pl

 

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

 

Podmiot prawa publicznego

 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

 

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

 

Rozbudowa stacjonarnego systemu nagłośnieniowego sali koncertowej

 

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):

 

NOSPR/06/2019

 

II.2) Rodzaj zamówienia:

 

Dostawy

 

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

 

Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż fabrycznie nowego, nieużywanego, niebędącego przedmiotem ekspozycji sprzętu nagłośnieniowego na potrzeby rozbudowy nagłośnienia Sali koncertowej NOSPR tj. nagłośnienia antresoli, I balkonu oraz II balkonu. szczegółowy opis stanowi załącznik nr 2 SIWZ.

 

II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:

 

nie

 

II.5) Główny Kod CPV: 32342400-6

 

Dodatkowe kody CPV: 32342412-3, 32343000-9, 48000000-8, 32342410-9, 45314300-4, 32351000-8

 

SEKCJA III: PROCEDURA

 

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

 

Przetarg nieograniczony

 

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów

 

nie

 

III.3) Informacje dodatkowe:

 

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

 

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 24/06/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

 

Wartość bez VAT 528850.00
Waluta PLN

 

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

 

Liczba otrzymanych ofert:  1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0

 

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

 

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

 

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

 

nie

 

Nazwa wykonawcy: Konsbud Audio Sp. z o.o.
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Gajdy 24
Kod pocztowy: 02-878
Miejscowość: Warszawa
Kraj/woj.: mazowieckie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

tak

 

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

 

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

 

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

 

Cena wybranej oferty/wartość umowy 528850.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 528850.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 528850.00
Waluta: PLN

 

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

 

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

nie

 
Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:

 

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

 

IV.9.1) Podstawa prawna

 

Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.

 

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

 

Rejestr zmian

Brak zmian.