Informacja z „otwarcia ofert” w dniu 06.06.2019 r. godz. 11.00 w NOSPR

 

w przetargu nieograniczonym, na zamówienie publiczne prowadzone pod nazwą „Rozbudowa stacjonarnego systemu nagłośnieniowego sali koncertowej”, nr sprawy: NOSPR/06/2019.

 

Postępowanie prowadzone jest w ramach Projektu nr POIS.08.01.00-001098/16, „Budowa organów koncertowych oraz zakup instrumentów i niezbędnego wyposażenia dla NOSPR w Katowicach” realizowany w ramach Działania 8.1 Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020.

 

Informujemy, że:

 - Do czasu upływu terminu składania ofert tj. do godziny 10:30 w dniu 06.06.2019 r. - została złożona
1 oferta.

 - Na otwarcie ofert nieprzybyli przedstawiciele oferentów.

 - Kwota przeznaczona na realizację przedmiotu zamówienia w niniejszym postępowaniu, wynosi: 651 900,- PLN brutto. 

 

Nr oferty

Nazwa (firma) i adres Wykonawcy

Cena dostawy brutto

Okres gwarancji w miesiącach

Okres wykonania zamówienia w dniach

1

 Konsbud Audio sp. z o.o.

02-878 Warszawa, ul. Gajdy 24.

650 485,50 PLN

60

60

 

Rejestr zmian

Brak zmian.