Ogłoszenie nr 560071732-N-2019 z dnia 11-04-2019 r.

 

Katowice: Rozbudowa mobilnego systemu nagłośnieniowego sali koncertowej
OGŁOSZENIE O ZMIANIE UMOWY - Dostawy

 

Zamieszczanie ogłoszenia:

 

obowiązkowe.

 

Ogłoszenie dotyczy:

 

zamówienia publicznego

 

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej

 

tak
Należy wskazać projekt/program: Postępowanie realizowane jest w ramach projektu nr POIS.08.01.00-001098/16 „Budowa organów koncertowych oraz zakup instrumentów i niezbędnego wyposażenia dla NOSPR w Katowicach” realizowanego w zakresie Działania 8.1 Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020.

 

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

 

tak
Numer ogłoszenia: 653665-N-2018

 

Zostało opublikowane ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:

 

nie

 

Zostało opublikowane ogłoszenie o udzieleniu zamówienia:

 

tak
Numer ogłoszenia: 510023647-N-2019

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

 

 

 

 

 

I. 1) NAZWA I ADRES: Narodowa Orkiestra Symfoniczna Polskiego Radia z siedzibą w Katowicach, Krajowy numer identyfikacyjny 24026020600000, ul. Pl. Wojciecha Kilara  1, 40-202  Katowice, woj. śląskie, państwo Polska, tel. 327 325 300, e-mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., faks 322 571 384.
Adres strony internetowej (url): www.bip.nospr.org.pl

 

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

 

Podmiot prawa publicznego

 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

 

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

 

Rozbudowa mobilnego systemu nagłośnieniowego sali koncertowej

 

Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):

 

NOSPR/35/2018

 

II.2) Rodzaj zamówienia:

 

Dostawy

 

II.3) Krótki opis zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) - a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

 

Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego sprzętu nagłośnieniowego dla NOSPR: mikrofonów, słuchawek, głośników, oprogramowania, procesora pogłosowego oraz karty dźwiękowej. Szczegółowy opis przedmiotu - Załącznik nr 2 do SIWZ.

 


II.4) Główny kod CPV: 32342400-6
Dodatkowe kody CPV:

 

32341000-5,

 

32342100-3,

 

30237136-1,

 

48000000-8

 

II.5) Okres na jaki została zawarta umowa w sprawie zamówienia publicznego/ umowa ramowa/dynamiczny system zakupów:
45 dni

 

SEKCJA III: PROCEDURA

 

III.1) TRYB W JAKIM UDZIELONO ZAMÓWIENIA

 

Przetarg nieograniczony

 

 

 

SEKCJA V: ZMIANA UMOWY

 

V.1) DATA ZMIANY UMOWY:
29/03/2019

 

V.2) RODZAJ I ZAKRES ZMIAN:

 

podstawa prawna zmiany określona w art. 144 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp:
Zmiana treści Załącznika nr 2 - Opis przedmiotu zamówienia - stanowiącego integralną część umowy, w pozycji: Tabela nr 24 - Procesor pogłosowy - 1 sztuka (opis parametrów technicznych) oraz zmiana treści załącznika nr 12 Zestawienie oferowanego sprzętu nagłośnieniowego dla NOSPR wraz ze specyfikacją produktu, stanowiącego integralną część umowy, w pozycji: nr 24 - Procesor pogłosowy. W miejsce oferowanego Procesora pogłosowego PCM96 SUR-A, Wykonawca dostarczy – Bricasti Design M7.

 

V.3) PRZYCZYNY DOKONANIA ZMIAN W UMOWIE:
Wystąpiła wyjątkowa sytuacja, której Zamawiający nie mógł wcześniej przewidzieć, przy zachowaniu należytej staranności - polegająca na zakończeniu produkcji jednej pozycji produktów zaoferowanych przez Wykonawcę tj. procesora pogłosowego. Zmiana postanowień zawartych w umowie nie jest istotna; nie powoduje zmiany wartości umowy, nie rozszerza ani nie zmniejsza zakresu dostawy wynikającej z umowy, proponowany produkt zachowuje swoje przeznaczenie oraz równoważne parametry techniczne.

 

V.4) INFORMACJE DODATKOWE:

 

 

 

Rejestr zmian

Brak zmian.