Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

w  postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego pod nazwą „Rozbudowa mobilnego systemu nagłośnieniowego sali koncertowej” (nr sprawy NOSPR/35/2018).

 

Narodowa Orkiestra Symfoniczna Polskiego Radia z siedzibą w Katowicach

 informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty:

 

1.      W postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pod nazwą „Rozbudowa mobilnego systemu nagłośnieniowego sali koncertowej”, wpłynęły dwie oferty.

 

2.      Jedna Oferta spełniła stawiane warunki.

 

3.      W wyniku przeprowadzenia oceny, jako najkorzystniejsza wybrana została Oferta nr 1 – Gorycki & Sznyterman Sp. z o.o. 30-698 Kraków, ul. Chałubińskiego 53.

 

4.      Ocena oferty wyniosła 100 pkt., w tym: „cena” = 60,00 pkt., „Okres gwarancji w miesiącach” = 20 pkt. „Okres wykonania zamówienia w dniach” 20,00 pkt.

 

5.      Wartość zamówienia wyniosła 339470,40 zł brutto.

 

6.      Oferta nr 2 - M. OSTROWSKI S.J., 50-541 Wrocław, al. Armii Krajowej 5, została odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych – treść oferty nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia

 

Rejestr zmian

Brak zmian.