Informacja z „otwarcia ofert” w dniu 03.01.2019 r. godz. 11.00 w NOSPR

 

w przetargu nieograniczonym, na zamówienie publiczne prowadzone pod nazwą „Rozbudowa mobilnego systemu nagłośnieniowego sali koncertowej”, nr sprawy: NOSPR/35/2018.

 

Postępowanie prowadzone jest w ramach Projektu nr POIS.08.01.00-001098/16, „Budowa organów koncertowych oraz zakup instrumentów i niezbędnego wyposażenia dla NOSPR w Katowicach” realizowany w ramach Działania 8.1 Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020.

 

Informujemy, że:

- Do czasu upływu terminu składania ofert tj. do godziny 10:30 w dniu 03.01.2019 r. - zostały złożone 2 oferty.

- Na otwarcie ofert nie przybyli przedstawiciele oferentów.

- Kwota przeznaczona na realizację przedmiotu zamówienia w niniejszym postępowaniu, wynosi: 361 743,- PLN brutto. 

 

Nr oferty

Nazwa (firma) i adres Wykonawcy

Cena dostawy brutto

Okres gwarancji w miesiącach

Okres wykonania zamówienia w dniach

1

 

Gorycki & Sznyterman Sp. z o.o.

30-698 Kraków, ul. Chałubińskiego 53.

339 470,38 PLN

37

45

2

 

M. OSTROWSKI S.J.,

50-541 Wrocław, al. Armii Krajowej 5.

 

315 052,20 PLN

48

21

 

Rejestr zmian

Brak zmian.