20/09/2018    S181    - - Usługi - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Procedura otwarta 

Polska-Katowice: Usługi sprzątania

2018/S 181-411136

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Usługi

 

Dyrektywa 2004/18/WE

 

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

 

I.1)Nazwa, adresy i punkty kontaktowe

Narodowa Orkiestra Symfoniczna Polskiego Radia z siedzibą w Katowicach
pl. Wojciecha Kilara 1
Osoba do kontaktów: Marzenna Przywarka
40-202 Katowice
Polska
Tel.: +48 510923028
E-mail:
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Faks: +48 322571384

 

Adresy internetowe:

Ogólny adres instytucji zamawiającej: www.nospr.org.pl

 

I.2)Rodzaj instytucji zamawiającej

Podmiot prawa publicznego

 

I.3)Główny przedmiot lub przedmioty działalności

Rekreacja, kultura i religia

 

I.4)Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających

Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: nie

 

Sekcja II: Przedmiot zamówienia

 

II.1)Opis

 

II.1.1)Nazwa nadana zamówieniu

Usługa kompleksowego sprzątania siedziby NOSPR

 

II.1.2)Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług

Usługi

Kod NUTS PL22A

 

II.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

 

II.1.4)Krótki opis zamówienia lub zakupu

Zakres usługi obejmuje sprzątanie strefy publicznej oraz pracowniczej NOSPR, dwóch sal koncertowych, pokoi biurowych, garderób muzyków, pokoi gościnnych, sal ćwiczeń i prób, holi, korytarzy, ciągów komunikacyjnych, schodów, toalet, pomieszczeń technicznych zaplecza estrady, parkingu podziemnego.

 

II.1.5)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

90910000

 

II.1.6)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)

Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): nie

 

II.2)Całkowita końcowa wartość zamówienia (zamówień)

 

II.2.1)Całkowita końcowa wartość zamówienia (zamówień)

Wartość: 1 044 000,00 PLN
Bez VAT

 

Sekcja IV: Procedura

 

IV.1)Rodzaj procedury

 

IV.1.1)Rodzaj procedury

Otwarta

 

IV.2)Kryteria udzielenia zamówienia

 

IV.2.1)Kryteria udzielenia zamówienia

Oferta najkorzystniejsza ekonomicznie z uwzględnieniem kryteriów
1. Cena. Waga 60
2. Ocena techniczna – deklarowane, wymagane urządzenia techniczne. Waga 20
3. Deklarowana ilość pracowników, liczona w pełnych etatach. Waga 20

 

IV.2.2)Informacje na temat aukcji elektronicznej

Wykorzystano aukcję elektroniczną: nie

 

IV.3)Informacje administracyjne

 

IV.3.1)Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą

NOSPR/17/2018

 

IV.3.2)Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia

 

Ogłoszenie o zamówieniu

Numer ogłoszenia w Dz.U.: 2018/S 119-271912 z dnia 23.6.2018

 

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

 

V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:

10.9.2018

 

V.2)Informacje o ofertach

Liczba otrzymanych ofert: 4

 

V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia

Impel Facility Servives Sp. z o.o.
ul.
Ślężna 118
53-111 Wrocław
Polska

 

V.4)Informacje na temat wartości zamówienia

Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia:
Wartość: 1 100 000,00 PLN
Bez VAT
Całkowita końcowa wartość zamówienia:
Wartość: 1 044 000,00 PLN
Bez VAT
Jeżeli jest to wartość roczna lub miesięczna,:
liczbę lat: 2

 

V.5)Informacje na temat podwykonawstwa

Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: tak
Wartość lub część zamówienia, które prawdopodobnie będzie zlecone stronom trzecim:
Nieznana

 

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

 

VI.1)Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

 

VI.2)Informacje dodatkowe:

 

VI.3)Procedury odwoławcze

 

VI.3.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Krajowa Izba Odwoławcza
Postępu 17A
02-676 Warszawa
Polska

 

VI.3.2)Składanie odwołań

 

VI.3.3)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

 

VI.4)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:

18.9.2018

Rejestr zmian

Brak zmian.