3/09/2018    S176    - - Usługi - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Procedura otwarta 

Polska-Katowice: Usługi ochroniarskie

2018/S 176-400143

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Usługi

 

Dyrektywa 2004/18/WE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

 

I.1)Nazwa, adresy i punkty kontaktowe

Narodowa Orkiestra Symfoniczna Polskiego Radia z siedzibą w Katowicach
pl. Wojciecha Kilara 1
40-202 Katowice
Polska
Tel.: +48 510923028
E-mail:
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Faks: +48 322571384

 

Adresy internetowe:

Ogólny adres instytucji zamawiającej: www.nospr.org.pl

 

I.2)Rodzaj instytucji zamawiającej

Podmiot prawa publicznego

 

I.3)Główny przedmiot lub przedmioty działalności

Rekreacja, kultura i religia

 

I.4)Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających

Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: nie

 

Sekcja II: Przedmiot zamówienia

 

II.1)Opis

 

II.1.1)Nazwa nadana zamówieniu

Usługa fizycznej ochrony mienia i ludzi w siedzibie NOSPR

 

II.1.2)Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług

Usługi

 

Kod NUTS PL22A

 

II.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

 

II.1.4)Krótki opis zamówienia lub zakupu

Do zadań pracownika ochrony będzie należeć:
a) stały dozór sygnałów przesyłanych, gromadzonych i przetwarzanych w elektronicznych urządzeniach i systemach alarmowych:
— Monitorowanie pracy Systemu Zarządzania Budynkiem (BMS),
— Monitorowanie pracy systemu alarmu pożarowego (Systemu Sygnalizacji Pożaru),
— Monitorowanie pracy dźwiękowego systemu ostrzegawczego,
— Monitorowanie pracy systemu kontroli dostępu,
— Monitorowanie pracy systemu sygnalizacji włamania i napadu,
— Monitorowanie pracy systemu telewizji dozorowej CCTV,
— Nadzór nad systemem alarmowo-przyzywowym.
b) zapewnienie bezpieczeństwa osób i mienia znajdującego się na terenie obiektu
c) reagowanie na wszelkiego rodzaju próby zakłócania porządku na terenie NOSPR
d) otwieranie i zamykanie drzwi wejściowych do budynku zgodnie z godzinami otwarcia i zamknięcia
e) wpuszczanie do obiektu po godzinach otwarcia osób do tego upoważnionych
f) przeprowadzanie regularnych obchodów obiektu wg grafiku zatwierdzonego przez Zamawiającego
g) niezwłoczne powiadamianie Zamawiającego o nagłych zdarzeniach
h) powiadamianie o zagrożeniach Policji, Straży Pożarnej, Pogotowia Ratunkowego oraz podjęcie czynności, w ramach posiadanych uprawnień, mających na celu ograniczenie skutków powstałego zagrożenia do czasu przybycia odpowiednich służb
i) prowadzenie pisemnych raportów dziennych, rejestrowaniu przypadków naruszenia porządku oraz podjętych interwencji
j) wydawanie i przyjmowanie kluczy, zgodnie z wykazem osób uprawnionych, za pokwitowaniem w Książce wydawania kluczy, prowadzenie wpisów do książki wejść-wyjść

 

II.1.5)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

79710000

 

II.1.6)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)

Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): nie

 

II.2)Całkowita końcowa wartość zamówienia (zamówień)

 

II.2.1)Całkowita końcowa wartość zamówienia (zamówień)

Wartość: 1 489 874,40 PLN
Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 23,00

 

Sekcja IV: Procedura

 

IV.1)Rodzaj procedury

 

IV.1.1)Rodzaj procedury

Otwarta

 

IV.2)Kryteria udzielenia zamówienia

 

IV.2.1)Kryteria udzielenia zamówienia

Oferta najkorzystniejsza ekonomicznie z uwzględnieniem kryteriów
1. Cena. Waga 60
2. Deklarowana, dobowa (tzn. w ciągu 24 godzin), ilość pracowników, liczona w pełnych etatach, stanowiąca standardową obsadę, w dniu roboczym, na 4 posterunkach - razem. Waga 20
3. Deklarowana ilość pracowników - ogółem, liczona w pełnych etatach – wynikająca z obsady 4 posterunków. Waga 20

 

IV.2.2)Informacje na temat aukcji elektronicznej

Wykorzystano aukcję elektroniczną: nie

 

IV.3)Informacje administracyjne

 

IV.3.1)Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą

NOSPR/18/2018

 

IV.3.2)Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia

 

Ogłoszenie o zamówieniu

Numer ogłoszenia w Dz.U.: 2018/S 120-274920 z dnia 26.6.2018

 

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

 

V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:

31.8.2018

 

V.2)Informacje o ofertach

Liczba otrzymanych ofert: 1
Liczba ofert otrzymanych środkami elektronicznymi: 0

 

V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia

Konsorcjum Impel Facility Services Sp. z o.o., (Lider Konsorcjum) Impel Safety Security Partner Sp. z o.o. Sp.K. (Partner Konsorcjum)
ul. Ślężna 118
53-111 Wrocław
Polska

 

V.4)Informacje na temat wartości zamówienia

Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia:
Wartość: 1 722 000,00 PLN
Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 23,00
Całkowita końcowa wartość zamówienia:
Wartość: 1 489 974,40 PLN
Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 23,00

 

V.5)Informacje na temat podwykonawstwa

Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie

 

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

 

VI.1)Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

 

VI.2)Informacje dodatkowe:

 

VI.3)Procedury odwoławcze

 

VI.3.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Krajowa Izba Odwoławcza
Postępu 17A
02-676 Warszawa
Polska

 

VI.3.2)Składanie odwołań

 

VI.3.3)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

 

VI.4)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:

10.9.2018

Rejestr zmian

Brak zmian.