Ogłoszenie nr 500168481-N-2018 z dnia 18-07-2018 r.

Narodowa Orkiestra Symfoniczna Polskiego Radia z siedzibą w Katowicach: Usługa Cateringowa dla NOSPR

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

 

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe

 

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

 

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie

 

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

nie

 

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:

nie

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

 

I. 1) NAZWA I ADRES:

Narodowa Orkiestra Symfoniczna Polskiego Radia z siedzibą w Katowicach, Krajowy numer identyfikacyjny 24026020600000, ul. Pl. Wojciecha Kilara  1, 40202   Katowice, woj. śląskie, państwo Polska, tel. 327 325 300, e-mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., faks 322 571 384.
Adres strony internetowej (url):

 

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Podmiot prawa publicznego

 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

 

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Usługa Cateringowa dla NOSPR

 

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):

NOSPR/12/2018

 

II.2) Rodzaj zamówienia:

Usługi

 

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Przedmiotem zamówienia jest kompleksowe świadczenie usług cateringowych wraz z profesjonalną obsługą kelnerską na potrzeby NOSPR w okresie 12 miesięcy. Usługa składa się z następujących elementów: - Obsługa VIP Room - Obsługa garderób artystów koncertujących w NOSPR - Poczęstunki po koncertach dla muzyków - Obiady dla orkiestr, zespołów, chórów przyjezdnych - Usługa kompleksowa podczas "Konkursu Szymanowskiego" - Usługa kompleksowa podczas "Sylwestra 2018/2019" Świadczona usługa obejmować będzie: - dostarczanie posiłków wraz ze sprzątaniem, - przygotowanie stołów, - obsługę kelnerską, - składowanie sprzętu, - sprzątanie miejsca cateringu.

 

II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:

nie

 

II.5) Główny Kod CPV: 55321000-6

 

Dodatkowe kody CPV: 55320000-9, 55520000-1

 

SEKCJA III: PROCEDURA

 

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Zamówienie z wolnej ręki

 

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów

nie

 

III.3) Informacje dodatkowe:

 

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

 

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 09/07/2018
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 450000
Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert:  1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie

 

Nazwa wykonawcy: ARCHIBAR Marcin Strzyżewski
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: Plac Wojciecha Kliara 1
Kod pocztowy: 40-202
Miejscowość: Katowice
Kraj/woj.: śląskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 450000
Oferta z najniższą ceną/kosztem 450000
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 450000
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

nie


Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:

 

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

 

IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie  zamówienia z wolnej ręki  na podstawie art. 67 ust.1pkt.1 lit.a  ustawy Pzp.

 

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
Zamówienie zostało udzielone w trybie zamówienia "z wolnej ręki" na podstawie art. 67 ust.1 pkt.1 lit.a ustawy Pzp - z przyczyn o obiektywnym charakterze. Zaproszenie skierowano do wykonawcy, który współpracuje i realizuje w nowej siedzibie NOSPR usługi cateringowe zapewniając obsługę na wysokim poziomie. Ze względu na usytuowanie w NOSPR restauracji wraz kuchnią, wykonawca jest w stanie wykonać usługi cateringowe nawet w sytuacjach niespodziewanych, które zdarzają się dość często. Artyści gościnni często korzystają z noclegów w NOSPR, spożywają posiłki o różnych porach. Za wyborem wykonawcy przemawia elastyczność w serwowaniu posiłków, umiejętność dostosowania rodzajów posiłków do okoliczności i specyfiki gustów gości NOSPR.

Rejestr zmian

Brak zmian.