14/07/2018    S134    - - Usługi - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta 

Polska-Katowice: Usługi ochroniarskie

2018/S 134-306905

Narodowa Orkiestra Symfoniczna Polskiego Radia z siedzibą w Katowicach, pl. Wojciecha Kilara 1, Osoba do kontaktów: Marzenna Przywarka, Katowice 40-202, Polska. Tel.: +48 510923028. Faks: +48 322571384. E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 26.6.2018, 2018/S 120-274920)

 

Przedmiot zamówienia:
CPV:79710000

 

Usługi ochroniarskie

 

Tekst do dodania:

III.2.3) Kwalifikacje techniczne

Wykonawca winien wykazać, że w okresie ostatnich 3 lat, przed upływem terminu składania ofert o udzielenie zamówienia, jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał lub wykonuje co najmniej 3 usługi o tożsamym zakresie niniejszego zamówieni

— Wykonywaniem usługi polegającej na ochronie fizycznej obiektów użyteczności publicznej o wartości usługi nie mniejszej niż 500 000 PLN netto każda,

— Okres trwania każdej usługi winien wynosić minimum 1 rok oraz Wykonawca załączy dowody potwierdzające, że usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie tj. np. przedłoży referencje itp.

Dowodami, o których mowa, są referencje lub inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy lub usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane.

Jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy.

W przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu.

Rejestr zmian

Brak zmian.