14/07/2018    S134    - - Usługi - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta 

Polska-Katowice: Usługi sprzątania

2018/S 134-306904

Narodowa Orkiestra Symfoniczna Polskiego Radia z siedzibą w Katowicach, pl. Wojciecha Kilara 1, Osoba do kontaktów: Marzenna Przywarka, Katowice 40-202, Polska. Tel.: +48 510923028. Faks: +48 322571384. E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 23.6.2018, 2018/S 119-271912)

 

Przedmiot zamówienia:
CPV:90910000

 

Usługi sprzątania

 

Tekst do dodania:

III.2.3) Kwalifikacje techniczne

Wykonawca winien wykazać, że w okresie ostatnich 3 lat, przed upływem terminu składania ofert o udzielenie zamówienia, jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał lub wykonuje co najmniej 2 usługi o tożsamym zakresie niniejszego zamówienia:

— Sprzątania obiektu o powierzchni minimum 20 000 m2 o wartości usługi nie mniejszej niż 500 000 PLN netto.

Okres trwania usługi winien wynosić minimum 1 rok oraz Wykonawca załączy dowody potwierdzające, że usługa została wykonana lub jest wykonywana należycie – przedłoży referencje itp.

Dowodami, o których mowa powyżej, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy lub usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane.

Jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy.

W przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych, referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu.

Rejestr zmian

Brak zmian.