6/06/2018    S120    - - Usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 

Polska-Katowice: Usługi ochroniarskie

2018/S 120-274920

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

 

Dyrektywa 2004/18/WE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

 

I.1)Nazwa, adresy i punkty kontaktowe

Narodowa Orkiestra Symfoniczna Polskiego Radia z siedzibą w Katowicach
pl. Wojciecha Kilara 1
Osoba do kontaktów: Marzenna Przywarka
40-202 Katowice
Polska
Tel.: +48 510923028
E-mail:
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Faks: +48 322571384

 

Adresy internetowe:

Ogólny adres instytucji zamawiającej: www.nospr.org.pl

Więcej informacji można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego oraz dynamicznego systemu zakupów) można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

 

I.2)Rodzaj instytucji zamawiającej

Podmiot prawa publicznego

 

I.3)Główny przedmiot lub przedmioty działalności

Rekreacja, kultura i religia

 

I.4)Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających

Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: nie

 

Sekcja II: Przedmiot zamówienia

 

II.1)Opis

 

II.1.1)Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą:

Usługa fizycznej ochrony ludzi i mienia w siedzibie NOSPR

 

II.1.2)Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług

Usługi

Kod NUTS PL22A

 

II.1.3)Informacje na temat zamówienia publicznego, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

Ogłoszenie dotyczy zamówienia publicznego

 

II.1.4)Informacje na temat umowy ramowej

 

II.1.5)Krótki opis zamówienia lub zakupu

Do zadań pracownika ochrony będzie należeć:
a) stały dozór sygnałów przesyłanych, gromadzonych i przetwarzanych w elektronicznych urządzeniach i systemach alarmowych:
— Monitorowanie pracy Systemu Zarządzania Budynkiem (BMS),
— Monitorowanie pracy systemu alarmu pożarowego (Systemu Sygnalizacji Pożaru),
— Monitorowanie pracy dźwiękowego systemu ostrzegawczego,
— Monitorowanie pracy systemu kontroli dostępu,
— Monitorowanie pracy systemu sygnalizacji włamania i napadu,
— Monitorowanie pracy systemu telewizji dozorowej CCTV,
— Nadzór nad systemem alarmowo-przyzywowym.
b) zapewnienie bezpieczeństwa osób i mienia znajdującego się na terenie obiektu
c) reagowanie na wszelkiego rodzaju próby zakłócania porządku na terenie NOSPR
d) otwieranie i zamykanie drzwi wejściowych do budynku zgodnie z godzinami otwarcia i zamknięcia
e) wpuszczanie do obiektu po godzinach otwarcia osób do tego upoważnionych
f) przeprowadzanie regularnych obchodów obiektu wg grafiku zatwierdzonego przez Zamawiającego
g) niezwłoczne powiadamianie Zamawiającego o nagłych zdarzeniach
h) powiadamianie o zagrożeniach Policji, Straży Pożarnej, Pogotowia Ratunkowego oraz podjęcie czynności, w ramach posiadanych uprawnień, mających na celu ograniczenie skutków powstałego zagrożenia do czasu przybycia odpowiednich służb
i) prowadzenie pisemnych raportów dziennych, rejestrowaniu przypadków naruszenia porządku oraz podjętych interwencji
j) wydawanie i przyjmowanie kluczy, zgodnie z wykazem osób uprawnionych, za pokwitowaniem w Książce wydawania kluczy, prowadzenie wpisów do książki wejść-wyjść

 

II.1.6)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

79710000

 

II.1.7)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)

Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): nie

 

II.1.8)Części

To zamówienie podzielone jest na części: nie

 

II.1.9)Informacje o ofertach wariantowych

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

 

II.2)Wielkość lub zakres zamówienia

 

II.2.1)Całkowita wielkość lub zakres:

 

II.2.2)Informacje o opcjach

Opcje: nie

 

II.2.3)Informacje o wznowieniach

Jest to zamówienie podlegające wznowieniu: nie

 

II.3)Czas trwania zamówienia lub termin realizacji

Okres w miesiącach: 24 (od udzielenia zamówienia)

 

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 

III.1)Warunki dotyczące zamówienia

 

III.1.1)Wymagane wadia i gwarancje:

Wadium: 35 000 PLN (słownie: trzydzieści pięć tysięcy złotych)

 

III.1.2)Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących:

Płatności następować będą jeden raz w miesiącu (z dołu) na podstawie doręczonej przez Wykonawcę, prawidłowo wystawionej faktury VAT, w ciągu 21 dni od daty otrzymania faktury przez Zamawiającego.

 

III.1.3)Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:

 

III.1.4)Inne szczególne warunki

Wykonanie zamówienia podlega szczególnym warunkom: nie

 

III.2)Warunki udziału

 

III.2.1)Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego

Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: Wykonawcy wykażą się posiadaniem koncesji na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie ochrony osób i mienia wydaną przez MSWiA na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie ochrony osób i mienia w formie bezpośredniej ochrony fizycznej stałej lub doraźnej.

 

III.2.2)Zdolność ekonomiczna i finansowa

Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: Posiadają ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na kwotę min. 1 000 000 PLN (słownie: jeden milion złotych.)

 

III.2.3)Kwalifikacje techniczne

Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów:
Wykonawcy przedstawią wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia w liczbie co najmniej 26, zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy, w tym:
— co najmniej 20 osób zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy, bezpośrednio wykonujących czynności związane z ochroną, posiadającymi wymagane uprawnienia tj. są pracownikami ochrony fizycznej wpisanymi na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej lub kwalifikowanych pracowników zabezpieczenia technicznego, prowadzoną przez Komendanta Głównego Policji, wraz z co najmniej 1 rocznym doświadczeniem w wykonywaniu usługi ochrony na obiektach o charakterze publicznym (urzędy, instytucje kultury itp.),
— co najmniej 3 osoby posiadające min. 3 letnie doświadczenie w obsłudze systemu zarządzania budynkiem „Schneider Electric”,
— co najmniej 3 osoby posiadające min. 3 letnie doświadczenie w obsłudze w obsłudze systemu przeciw pożarowego „Schrack”,
— oraz 1 osobę pełniąca rolę koordynatora ze strony Wykonawcy, posiadającą co najmniej 2 letnie doświadczenie wynikające z jednej umowy w bezpośrednim nadzorowaniu usług ochrony w obiektach użyteczności publicznej, nabytych w ciągu ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert.

 

III.2.4)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

 

III.3)Specyficzne warunki dotyczące zamówień na usługi

 

III.3.1)Informacje dotyczące określonego zawodu

Świadczenie usługi zastrzeżone jest dla określonego zawodu: tak
Odniesienie do odpowiednich przepisów ustawowych, wykonawczych lub administracyjnych: Ustawa z dnia 22.8.1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz.U. 2016 poz. 1432 tekst jednolity).

 

III.3.2)Osoby odpowiedzialne za wykonanie usługi

Osoby prawne powinny wskazać nazwiska oraz kwalifikacje zawodowe osób odpowiedzialnych za wykonanie usługi: tak

 

Sekcja IV: Procedura

 

IV.1)Rodzaj procedury

 

IV.1.1)Rodzaj procedury

Otwarta

 

IV.1.2)Ograniczenie liczby wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert lub do udziału

 

IV.1.3)Zmniejszenie liczby wykonawców podczas negocjacji lub dialogu

 

IV.2)Kryteria udzielenia zamówienia

 

IV.2.1)Kryteria udzielenia zamówienia

Oferta najkorzystniejsza ekonomicznie z uwzględnieniem kryteriów kryteria określone poniżej

1. Cena. Waga 60

2. Deklarowana, dobowa (tzn. w ciągu 24 godzin), ilość pracowników, liczona w pełnych etatach, stanowiąca standardową obsadę, w dniu roboczym, na 4 posterunkach - razem. Waga 20

3. Deklarowana ilość pracowników - ogółem, liczona w pełnych etatach – wynikająca z obsady 4 posterunków. Waga 20

 

IV.2.2)Informacje na temat aukcji elektronicznej

Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

 

IV.3)Informacje administracyjne

 

IV.3.1)Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą:

NOSPR/18/2018

 

IV.3.2)Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia

nie

 

IV.3.3)Warunki otrzymania specyfikacji, dokumentów dodatkowych lub dokumentu opisowego

Dokumenty odpłatne: nie

 

IV.3.4)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

1.8.2018 - 09:30

 

IV.3.5)Data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału zakwalifikowanym kandydatom

 

IV.3.6)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

polski.

 

IV.3.7)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą

w dniach: 60 (od ustalonej daty składania ofert)

 

IV.3.8)Warunki otwarcia ofert

Data: 1.8.2018 - 10:00

Miejscowość:

Katowice

Osoby upoważnione do obecności podczas otwarcia ofert: nie

 

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

 

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia

Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: tak
Przewidywany czas publikacji kolejnych ogłoszeń: 2020 rok

 

VI.2)Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

 

VI.3)Informacje dodatkowe

Wykonawcy obowiązani są złożyć oświadczenie JEDZ w formie elektronicznej oraz dokumenty wymienione w pkt. VIII, IX SIWZ.

 

VI.4)Procedury odwoławcze

 

VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Krajowa Izba Odwoławcza
Postępu 17A
02-676 Warszawa
Polska

 

VI.4.2)Składanie odwołań

 

VI.4.3)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

 

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:

21.6.2018

 

W załączeniu (plik JEDZ.zip) znajduje się

Instrukcja wypełniania JEDZ - https://www.uzp.gov.pl/__data/assets/pdf_file/0015/32415/Jednolity-Europejski-Dokument-Zamowienia-instrukcja.pdf

Attachments:

FileDescriptionFile size
Download this file (JEDZ.zip)JEDZ.zip2018-06-26 11:0086 kB
Download this file (Ochrona 2018 SIWZ zmiana 1.doc)Ochrona 2018 SIWZ zmiana 1.doc 2018-07-10 12:101063 kB
Download this file (Ochrona 2018 SIWZ zmiana 2.doc)Ochrona 2018 SIWZ zmiana 2.doc2018-07-11 14:301063 kB
Download this file (Ochrona 2018 SIWZ.doc)Ochrona 2018 SIWZ.doc2018-06-26 11:001063 kB

Rejestr zmian

Brak zmian.