23/06/2018    S119    - - Usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 

Polska-Katowice: Usługi sprzątania

2018/S 119-271912

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

 


Dyrektywa 2004/18/WE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

 

I.1) Nazwa, adresy i punkty kontaktowe

Narodowa Orkiestra Symfoniczna Polskiego Radia z siedzibą w Katowicach
Pl. Wojciecha Kilara 1
Osoba do kontaktów: Marzenna Przywarka
40-202 Katowice
Polska
Tel.: +48 510923028
E-mail:
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Faks: +48 322571384

 

Adresy internetowe:

Ogólny adres instytucji zamawiającej: www.nospr.org.pl

 

Więcej informacji można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego oraz dynamicznego systemu zakupów) można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

 

I.2) Rodzaj instytucji zamawiającej

Podmiot prawa publicznego

 

I.3) Główny przedmiot lub przedmioty działalności

Rekreacja, kultura i religia

 

I.4) Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających

Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: nie

 

Sekcja II: Przedmiot zamówienia

 

II.1) Opis

 

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą:

Usługa kompleksowego sprzątania siedziby NOSPR

 

II.1.2) Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług

Usługi

Kod NUTS PL22A

 

II.1.3) Informacje na temat zamówienia publicznego, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

Ogłoszenie dotyczy zamówienia publicznego

 

II.1.5) Krótki opis zamówienia lub zakupu

Zakres usługi obejmuje sprzątanie strefy publicznej oraz pracowniczej NOSPR, dwóch sal koncertowych, pokoi biurowych, garderób muzyków, pokoi gościnnych, sal ćwiczeń i prób, holi, korytarzy, ciągów komunikacyjnych, schodów, toalet, pomieszczeń technicznych zaplecza estrady, parkingu podziemnego.

 

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

90910000

 

II.1.7) Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)

Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): nie

 

II.1.8) Części

To zamówienie podzielone jest na części: nie

 

II.1.9) Informacje o ofertach wariantowych

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

 

II.3) Czas trwania zamówienia lub termin realizacji

Okres w miesiącach: 24 (od udzielenia zamówienia)

 

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 

III.1) Warunki dotyczące zamówienia

 

III.1.1) Wymagane wadia i gwarancje:

Wadium: 25 000,- PLN (słownie: dwadzieścia pięć tysięcy złotych)

 

III.1.2) Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących:

1.Opłacona polisa, w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę min. 1.000.000 PLN (jeden milion złotych).
2. Termin płatność faktury VAT – 21 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego

 

III.2) Warunki udziału

 

III.2.2) Zdolność ekonomiczna i finansowa

Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: Opłacona polisa, w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę min. 1.000.000 PLN (jeden milion złotych)

 

III.2.3) Kwalifikacje techniczne

Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów:
Wykonawca skieruje do realizacji usługi sprzątania zatrudnione na umowę o pracę, przez siebie osoby, nie karane, – co najmniej 15 pracowników zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy, w tym 1 osobę/pełny etat, wskazaną przez Zamawiającego, którą zatrudni.
Wykonawca zatrudni ponadto do realizacji usługi 1 osobę do pełnienia funkcji koordynatora/kierownika, wyłącznie do realizacji zamówienia w NOSPR, w pełnym wymiarze czasu pracy, ponad liczbę osób do sprzątania.
Wykonawca dysponuje urządzeniami technicznymi tj. odkurzacze, maszyny do czyszczenia posadzek, parkietów, urządzenia do prania wykładzin itp.

 

III.3) Specyficzne warunki dotyczące zamówień na usługi

 

III.3.1) Informacje dotyczące określonego zawodu

Świadczenie usługi zastrzeżone jest dla określonego zawodu: nie

 

III.3.2) Osoby odpowiedzialne za wykonanie usługi

Osoby prawne powinny wskazać nazwiska oraz kwalifikacje zawodowe osób odpowiedzialnych za wykonanie usługi: nie

 

Sekcja IV: Procedura

 

IV.1) Rodzaj procedury

 

IV.1.1) Rodzaj procedury

Otwarta

 

IV.2) Kryteria udzielenia zamówienia

 

IV.2.1) Kryteria udzielenia zamówienia

Oferta najkorzystniejsza ekonomicznie z uwzględnieniem kryteriów kryteria określone poniżej

1. cena. Waga 60

2. Ocena techniczna – deklarowane, wymagane urządzenia techniczne. Waga 20

3. Deklarowana ilość pracowników, liczona w pełnych etatach. Waga 20

 

IV.2.2) Informacje na temat aukcji elektronicznej

Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

 

IV.3) Informacje administracyjne

 

IV.3.1) Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą:

NOSPR/17/2018

 

IV.3.2) Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia

nie

 

IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

31.7.2018 - 09:30

 

IV.3.6) Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

polski.

 

IV.3.7) Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą

w dniach: 60 (od ustalonej daty składania ofert)

 

IV.3.8) Warunki otwarcia ofert

Data: 31.7.2018 - 10:00

Miejscowość:

Katowice

Osoby upoważnione do obecności podczas otwarcia ofert: nie

 

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

 

VI.1) Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia

Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: tak
Przewidywany czas publikacji kolejnych ogłoszeń: 2020 rok

 

VI.2) Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

 

VI.3) Informacje dodatkowe

Należy złożyć oświadczenie w formie Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (ESPD) w postaci elektronicznej oraz zaświadczenia i oświadczenia wymienione w SIWZ w pkt. VIII.

 

VI.4) Procedury odwoławcze

 

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17A
02-676 Warszawa
Polska

 

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:

20.6.2018

 

W załączeniu (plik JEDZ.zip) znajduje się

Instrukcja wypełniania JEDZ - https://www.uzp.gov.pl/__data/assets/pdf_file/0015/32415/Jednolity-Europejski-Dokument-Zamowienia-instrukcja.pdf

Attachments:

FileDescriptionFile size
Download this file (JEDZ.zip)JEDZ.zip2018-06-26 10:0084 kB
Download this file (Sprzątanie 2018 SIWZ zmiana 1.doc)Sprzątanie 2018 SIWZ zmiana 1.doc2018-07-10 12:301171 kB
Download this file (Sprzątanie 2018 SIWZ.doc)Sprzątanie 2018 SIWZ.doc2018-06-26 10:001171 kB

Rejestr zmian

Brak zmian.