17/11/2017    S221    - - Dostawy - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Procedura otwarta 

 

Polska-Katowice: Organy muzyczne

2017/S 221-460369

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Dostawy

Dyrektywa 2004/18/WE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa, adresy i punkty kontaktowe

Narodowa Orkiestra Symfoniczna Polskiego Radia z siedzibą w Katowicach
pl. Wojciecha Kilara 1
Osoba do kontaktów: Marzenna Przywarka
40-202 Katowice
Polska
Tel.: +48 510923028
E-mail:
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Faks: +48 322571384

Adresy internetowe:

Ogólny adres instytucji zamawiającej: www.nospr.org.pl

I.2)Rodzaj instytucji zamawiającej

Podmiot prawa publicznego

I.3)Główny przedmiot lub przedmioty działalności

Rekreacja, kultura i religia

I.4)Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających

Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: nie

Sekcja II: Przedmiot zamówienia

II.1)Opis

II.1.1)Nazwa nadana zamówieniu

Zaprojektowanie, budowa i montaż organów piszczałkowych w NOSPR.

II.1.2)Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług

Dostawy

Kod NUTS PL22A

II.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

II.1.4)Krótki opis zamówienia lub zakupu

Zaprojektowanie, budowa i montaż wraz z intonacją, strojeniem oraz uruchomieniem nowych organów piszczałkowych na 105 głosów w sali koncertowej NOSPR. Zamówienie obejmuje budowę organów na podstawie sporządzonego przez wykonawcę i zaakceptowanego przez zamawiającego projektu oraz dostarczenie i zamontowanie w miejscu przeznaczonym dla instrumentu w sali koncertowej.

II.1.5)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

37311300, 79421200

II.1.6)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)

Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): nie

II.2)Całkowita końcowa wartość zamówienia (zamówień)

II.2.1)Całkowita końcowa wartość zamówienia (zamówień)

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Rodzaj procedury

IV.1.1)Rodzaj procedury

Otwarta

IV.2)Kryteria udzielenia zamówienia

IV.2.1)Kryteria udzielenia zamówienia

Oferta najkorzystniejsza ekonomicznie z uwzględnieniem kryteriów
1. Cena. Waga 60
2. Okres gwarancji w miesiącach (mni. 96 miesięcy). Waga 20
3. Ilość oferowanych bezpłatnych przeglądów gwarancyjnych. Waga 10
4. Okres montażu instrumentu w sali koncertowej w dniach. Waga 10

IV.2.2)Informacje na temat aukcji elektronicznej

Wykorzystano aukcję elektroniczną: nie

IV.3)Informacje administracyjne

IV.3.1)Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą

NOSPR/17/2017

IV.3.2)Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia

Ogłoszenie o zamówieniu

Numer ogłoszenia w Dz.U.: 2017/S 138-284225 z dnia 21.7.2017

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:

V.2)Informacje o ofertach

Liczba otrzymanych ofert: 2

V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia

V.4)Informacje na temat wartości zamówienia

Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia:
Wartość: 3 054 666 EUR
Bez VAT

V.5)Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Podać odniesienie do projektu (projektów) i/lub programu (programów): Projekt nr POIS.08.01.00-001098/16 Budowa organów koncertowych oraz zakup instrumentów i niezbędnego wyposażenia dla NOSPR w Katowicach realizowany w ramach Działania 8.1 Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020.

VI.2)Informacje dodatkowe:

Postępowanie zostało unieważnione w dniu 13.11.2017 r. na podstawie art. 93 ust.1 pkt. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych – nie złożono oferty niepodlegającej odrzuceniu. Treść ofert nr 1 i nr 2 – nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

VI.3)Procedury odwoławcze

VI.3.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Krajowa Izba Odwoławcza
Postępu 17A
02-676 Warszawa
Polska

VI.3.2)Składanie odwołań

VI.3.3)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

VI.4)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:

15.11.2017

 

 

Rejestr zmian

Werjsja: 1  Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - unieważnienie
[ Zmodyfikowano: 2017-11-17 09:37:56 przez Sebastian Gronet]

17/11/2017    S221    - - Dostawy - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Procedura otwarta 

Polska-Katowice: Organy muzyczne

2017/S 221-460369

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Dostawy

Dyrektywa 2004/18/WE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa, adresy i punkty kontaktowe

Narodowa Orkiestra Symfoniczna Polskiego Radia z siedzibą w Katowicach
pl. Wojciecha Kilara 1
Osoba do kontaktów: Marzenna Przywarka
40-202 Katowice
Polska
Tel.: +48 510923028
E-mail:
kadry@nospr.org.pl
Faks: +48 322571384

Adresy internetowe:

Ogólny adres instytucji zamawiającej: www.nospr.org.pl

I.2)Rodzaj instytucji zamawiającej

Podmiot prawa publicznego

I.3)Główny przedmiot lub przedmioty działalności

Rekreacja, kultura i religia

I.4)Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających

Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: nie

Sekcja II: Przedmiot zamówienia

II.1)Opis

II.1.1)Nazwa nadana zamówieniu

Zaprojektowanie, budowa i montaż organów piszczałkowych w NOSPR.

II.1.2)Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług

Dostawy

Kod NUTS PL22A

II.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

II.1.4)Krótki opis zamówienia lub zakupu

Zaprojektowanie, budowa i montaż wraz z intonacją, strojeniem oraz uruchomieniem nowych organów piszczałkowych na 105 głosów w sali koncertowej NOSPR. Zamówienie obejmuje budowę organów na podstawie sporządzonego przez wykonawcę i zaakceptowanego przez zamawiającego projektu oraz dostarczenie i zamontowanie w miejscu przeznaczonym dla instrumentu w sali koncertowej.

II.1.5)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

37311300, 79421200

II.1.6)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)

Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): nie

II.2)Całkowita końcowa wartość zamówienia (zamówień)

II.2.1)Całkowita końcowa wartość zamówienia (zamówień)

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Rodzaj procedury

IV.1.1)Rodzaj procedury

Otwarta

IV.2)Kryteria udzielenia zamówienia

IV.2.1)Kryteria udzielenia zamówienia

Oferta najkorzystniejsza ekonomicznie z uwzględnieniem kryteriów
1. Cena. Waga 60
2. Okres gwarancji w miesiącach (mni. 96 miesięcy). Waga 20
3. Ilość oferowanych bezpłatnych przeglądów gwarancyjnych. Waga 10
4. Okres montażu instrumentu w sali koncertowej w dniach. Waga 10

IV.2.2)Informacje na temat aukcji elektronicznej

Wykorzystano aukcję elektroniczną: nie

IV.3)Informacje administracyjne

IV.3.1)Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą

NOSPR/17/2017

IV.3.2)Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia

Ogłoszenie o zamówieniu

Numer ogłoszenia w Dz.U.: 2017/S 138-284225 z dnia 21.7.2017

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:

V.2)Informacje o ofertach

Liczba otrzymanych ofert: 2

V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia

V.4)Informacje na temat wartości zamówienia

Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia:
Wartość: 3 054 666 EUR
Bez VAT

V.5)Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Podać odniesienie do projektu (projektów) i/lub programu (programów): Projekt nr POIS.08.01.00-001098/16 Budowa organów koncertowych oraz zakup instrumentów i niezbędnego wyposażenia dla NOSPR w Katowicach realizowany w ramach Działania 8.1 Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020.

VI.2)Informacje dodatkowe:

Postępowanie zostało unieważnione w dniu 13.11.2017 r. na podstawie art. 93 ust.1 pkt. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych – nie złożono oferty niepodlegającej odrzuceniu. Treść ofert nr 1 i nr 2 – nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

VI.3)Procedury odwoławcze

VI.3.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Krajowa Izba Odwoławcza
Postępu 17A
02-676 Warszawa
Polska

VI.3.2)Składanie odwołań

VI.3.3)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

VI.4)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:

15.11.2017