Informacja o unieważnieniu

 postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Zaprojektowanie, budowę i montaż organów piszczałkowych w NOSPR” (znak sprawy: NOSPR/17/2017)

 

Postępowanie prowadzone jest w ramach Projektu nr POIS.08.01.00-001098/16 „Budowa organów koncertowych oraz zakup instrumentów i niezbędnego wyposażenia dla NOSPR w Katowicach” realizowany w ramach Działania 8.1 Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020.

 

Narodowa Orkiestra Symfoniczna Polskiego Radia z siedzibą w Katowicach

 informuje:

 

1. W przedmiotowym postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, wpłynęły dwie oferty.

Oferta nr 1 -  Rieger Orgelbau GmbH, Hofsteigstr 120, A-6858 Schwarzach, Austria

Oferta nr 2 - Konsorcjum: Anton Škrabl sp. Brestovec 30, SI-3250 Rogaška Slatina, Thomas Jann Orgelbau GmbH, Allkofen 208, D-84082 Laberweinting.

 

2. Oferta nr 1 - została odrzucona, na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych – treść oferty nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ), poprzez wprowadzenie do treści oferty zapisu wpływającego na treść umowy.

 

3. Oferta nr 2 - zostaje odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych tj.: treść oferty nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ). Podstawą do odrzucenia oferty jest niezgodność złożonej oferty z wymogami określonymi przez Zamawiającego w  Opisie przedmiotu zamówienia.

 

4. Na  podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 1 – nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu – Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia na „Zaprojektowanie, budowę i montaż organów piszczałkowych w NOSPR”. Nr sprawy NOSPR/17/2017.

Katowice, 2017-11-13

Rejestr zmian

Brak zmian.