Polska-Katowice: Organy muzyczne

2017/S 138-284225

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

Dyrektywa 2004/18/WE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa, adresy i punkty kontaktowe

Narodowa Orkiestra Symfoniczna Polskiego Radia z siedzibą w Katowicach
pl. Wojciecha Kilara 1
Osoba do kontaktów: Marzenna Przywarka
40-202 Katowice
Polska
Tel.: +48 510923028
E-mail:
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Faks: +48 322571384

Adresy internetowe:

Ogólny adres instytucji zamawiającej: www.nospr.org.pl

Dostęp elektroniczny do informacji: www.bip.nospr.org.pl

Więcej informacji można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego oraz dynamicznego systemu zakupów) można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

I.2)Rodzaj instytucji zamawiającej

Podmiot prawa publicznego

I.3)Główny przedmiot lub przedmioty działalności

Rekreacja, kultura i religia

I.4)Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających

Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: nie

Sekcja II: Przedmiot zamówienia

II.1)Opis

II.1.1)Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą:

Zaprojektowanie budowa i montaż Organów Piszczałkowych w NOSPR.

II.1.2)Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług

Dostawy
Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług: Narodowa Orkiestra Symfoniczna Polskiego Radia z siedzibą w Katowicach, pl. Wojciecha Kilara 1, 40-202 Katowice.
Kod NUTS

II.1.3)Informacje na temat zamówienia publicznego, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

Ogłoszenie dotyczy zamówienia publicznego

II.1.4)Informacje na temat umowy ramowej

II.1.5)Krótki opis zamówienia lub zakupu

Zaprojektowanie, budowa i montaż wraz z intonacją, strojeniem oraz uruchomieniem nowych organów piszczałkowych na 105 głosów w Sali koncertowej w siedzibie NOSPR. Zamówienie obejmuje budowę organów na podstawie sporządzonego przez Wykonawcę i zaakceptowanego przez Zamawiającego projektu oraz dostarczenie i zamontowanie w miejscu przeznaczonym dla instrumentu w Sali koncertowej.

II.1.6)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

37311300, 79421200

II.1.7)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)

Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): nie

II.1.8)Części

To zamówienie podzielone jest na części: nie

II.1.9)Informacje o ofertach wariantowych

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2)Wielkość lub zakres zamówienia

II.2.1)Całkowita wielkość lub zakres:

II.2.2)Informacje o opcjach

II.2.3)Informacje o wznowieniach

II.3)Czas trwania zamówienia lub termin realizacji

Okres w miesiącach: 43 (od udzielenia zamówienia)

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki dotyczące zamówienia

III.1.1)Wymagane wadia i gwarancje:

Wadium w wysokości 380 tys. PLN
Zabezpieczenie należytego wykonania umowy 10 % łącznej ceny ofertowej brutto.

III.1.2)Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących:

Terminy płatności 30 dni od dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury w transzach: po odbiorze I etapu – 10 % wynagrodzenia brutto, po odbiorze II etapu – 15 % wynagrodzenia brutto, po odbiorze III etapu – 20 % wynagrodzenia brutto, po odbiorze IV etapu – 20 % wynagrodzenia brutto, po odbiorze V etapu – 10 % brutto, po odbiorze VI etapu – 25 % wynagrodzenia brutto.

III.1.3)Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:

III.1.4)Inne szczególne warunki

Wykonanie zamówienia podlega szczególnym warunkom: nie

III.2)Warunki udziału

III.2.1)Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego

III.2.2)Zdolność ekonomiczna i finansowa

Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: Posiada ubezpieczenie OC w zakresie prowadzonej działalności na sumę gwarancyjną minimum 10 mln. złotych.

III.2.3)Kwalifikacje techniczne

Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów:
Wykonawca w okresie ostatnich 15 lat lub okresie prowadzenia działalności wykonał co najmniej 1 zamówienie polegające na zaprojektowaniu i wykonaniu organów piszczałkowych, stylistyka dyspozycji i wykonania instrumentu – w tradycji francuskich organów symfonicznych z XIX -XX wieku, instrument został zbudowany w sali koncertowej na min. 800 widzów, zespół brzmieniowy składał się z minimum 50 głosów, wyposażony w system powietrzny złożony z miechów magazynowych, posiada minimum 3 manuały, pedał i co najmniej realnych 50 głosów. Wykonawca dysponuje zespołem co najmniej 5 osób, w tym 1 osoba posiadająca dyplom mistrzowski organmistrza lub równoważny, min. 5 letnie doświadczenie zawodowe w wymaganej stylistyce oraz min. 4 osoby posiadające doświadczenie w budowie organów, pod względem konstrukcji i stylistyki w konwencji francuskich organów symfonicznych XIX i XX wieku. Wykonawca przedłoży dokumenty (zwymiarowaną wizualizację prospektu instrumentu w sali koncertowej, zwymiarowany przekrój podłużny szafy organowej – min. dwie osie, zwymiarowany przekrój poprzeczny szafy organowej – min.dwie osie, zwymiarowany rysunek rozmieszczenie miechów, zwymiarowany rzut na poziomie podłogi wiatrownic poziom pierwszy), projekty wstępne (architektura szafy organowej, projekt kolorystyki i dekoracji plastycznej, usytuowanie wiatrownic, miechów, stacjonarnego stołu gry, schemat prowadzenia traktury – które będą potwierdzać spełnianie wymogów projektowych oraz będą podstawą do oceny koncepcji architektonicznej i plastycznej zastosowanej przez wykonawcę.

III.2.4)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.3)Specyficzne warunki dotyczące zamówień na usługi

III.3.1)Informacje dotyczące określonego zawodu

III.3.2)Osoby odpowiedzialne za wykonanie usługi

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Rodzaj procedury

IV.1.1)Rodzaj procedury

Otwarta

IV.1.2)Ograniczenie liczby wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert lub do udziału

IV.1.3)Zmniejszenie liczby wykonawców podczas negocjacji lub dialogu

IV.2)Kryteria udzielenia zamówienia

IV.2.1)Kryteria udzielenia zamówienia

Oferta najkorzystniejsza ekonomicznie z uwzględnieniem kryteriów kryteria określone poniżej

1. Cena. Waga 60

2. Okres gwarancji w miesiącach (min.96 miesięcy). Waga 20

3. Ilość oferowanych bezpłatnych przeglądów gwarancyjnych. Waga 10

4. Okres montażu instrumentu w Sali koncertowej w dniach. Waga 10

IV.2.2)Informacje na temat aukcji elektronicznej

Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

IV.3)Informacje administracyjne

IV.3.1)Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą:

NOSPR/17/2017

IV.3.2)Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia

nie

IV.3.3)Warunki otrzymania specyfikacji, dokumentów dodatkowych lub dokumentu opisowego

IV.3.4)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

18.10.2017 - 10:00

IV.3.5)Data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału zakwalifikowanym kandydatom

IV.3.6)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

polski.

IV.3.7)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą

w dniach: 60 (od ustalonej daty składania ofert)

IV.3.8)Warunki otwarcia ofert

Data: 18.10.2017 - 13:00

Miejscowość:

Katowice

Osoby upoważnione do obecności podczas otwarcia ofert: nie

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia

Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie

VI.2)Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Podać odniesienie do projektu (projektów) i/lub programu (programów): Postępowanie prowadzone jest w ramach Projektu nr POIS.08.01.00-001098/16, „Budowa organów koncertowych oraz zakup instrumentów i niezbędnego wyposażenia dla NOSPR w Katowicach” realizowany w ramach Działania 8.1 Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020.

VI.3)Informacje dodatkowe

VI.4)Procedury odwoławcze

VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Krajowa Izba Odwoławcza
Postępu 17A
02-676 Warszawa
Polska

VI.4.2)Składanie odwołań

VI.4.3)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:

19.7.2017

 

W załączeniu (plik JEDZ.zip) znajduje się

Instrukcja wypełniania JEDZ - https://www.uzp.gov.pl/__data/assets/pdf_file/0015/32415/Jednolity-Europejski-Dokument-Zamowienia-instrukcja.pdf

Attachments:

FileDescriptionFile size
Download this file (Descriptin of organs English version.doc)Descriptin of organs English version.doc2017-07-24 10:4576 kB
Download this file (JEDZ.zip)JEDZ.zip2017-07-21 09:5291 kB
Download this file (Organy 2017 SIWZ.docx)Organy 2017 SIWZ.docx2017-07-21 09:521322 kB

Rejestr zmian

Brak zmian.