Polska-Katowice: Organy muzyczne

2018/S 103-236438

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Dostawy

 

Dyrektywa 2004/18/WE

 

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

 

I.1)Nazwa, adresy i punkty kontaktowe

 

Narodowa Orkiestra Symfoniczna Polskiego Radia z siedzibą w Katowicach
pl. Wojciecha Kilara 1
Osoba do kontaktów: Marzenna Przywarka
40-202 Katowice
Polska
Tel.: +48 510923028
E-mail:
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Faks: +48 322571384

 

Adresy internetowe:

Ogólny adres instytucji zamawiającej: www.nospr.org.pl

 

I.2)Rodzaj instytucji zamawiającej

Podmiot prawa publicznego

 

I.3)Główny przedmiot lub przedmioty działalności

Rekreacja, kultura i religia

 

I.4)Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających

Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: nie

 

Sekcja II: Przedmiot zamówienia

 

II.1)Opis

 

II.1.1)Nazwa nadana zamówieniu

Organy piszczałkowe dla NOSPR - zaprojektowanie, budowa i montaż

 

II.1.2)Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług

Dostawy

Kod NUTS PL22A

 

II.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

 

II.1.4)Krótki opis zamówienia lub zakupu

Zaprojektowanie, budowa i montaż waz z intonacją, strojeniem oraz uruchomieniem nowych organów piszczałkowych o 105 głosach, w Sali koncertowej w siedzibie NOSPR. Zamówienie obejmuje budowę organów na podstawie sporządzonego przez Wykonawcę oraz zaakceptowanego przez Zamawiającego projektu oraz dostarczenie i zmontowanie w miejscu przeznaczonym dla instrumentu w Sali koncertowej NOSPR.

 

II.1.5)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

37311300, 79421200

 

II.1.6)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)

Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): nie

 

II.2)Całkowita końcowa wartość zamówienia (zamówień)

 

II.2.1)Całkowita końcowa wartość zamówienia (zamówień)

Wartość: 13 145 174,82 PLN
Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 23,00

 

Sekcja IV: Procedura

 

IV.1)Rodzaj procedury

 

IV.1.1)Rodzaj procedury

Otwarta

 

IV.2)Kryteria udzielenia zamówienia

 

IV.2.1)Kryteria udzielenia zamówienia

Oferta najkorzystniejsza ekonomicznie z uwzględnieniem kryteriów
1. cena brutto. Waga 60
2. okres gwarancji w miesiącach. Waga 10
3. ilość deklarowanych bezpłatnych przeglądów gwarancyjnych. Waga 15
4. okres montażu instrumentu w sali koncertowej w dniach. Waga 15

 

IV.2.2)Informacje na temat aukcji elektronicznej

Wykorzystano aukcję elektroniczną: nie

 

IV.3)Informacje administracyjne

 

IV.3.1)Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą

NOSPR/01/2018

 

IV.3.2)Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia

 

Ogłoszenie o zamówieniu

Numer ogłoszenia w Dz.U.: 2018/S 014-029706 z dnia 20.1.2018

 

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

 

V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:

11.5.2018

 

V.2)Informacje o ofertach

Liczba otrzymanych ofert: 1
Liczba ofert otrzymanych środkami elektronicznymi: 0

 

V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia

Anton Skrabl s.p., Thomas Jann Orgelbau GmbH
Rogaska Slatina
SI-3250 Brestovec
Słowenia

 

V.4)Informacje na temat wartości zamówienia

Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia:
Wartość: 12 260 999,00 PLN
Bez VAT
Całkowita końcowa wartość zamówienia:
Wartość: 13 145 174,82 PLN
Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 23,00

 

V.5)Informacje na temat podwykonawstwa

Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: tak
Wartość lub część zamówienia, które prawdopodobnie będzie zlecone stronom trzecim:
Nieznana

 

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

 

VI.1)Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Podać odniesienie do projektu (projektów) i/lub programu (programów): Postępowanie prowadzone jest w ramach Projektu nr POIS.08.01.00-001098/16,
„Budowa organów koncertowych oraz zakup instrumentów i niezbędnego wyposażenia dla NOSPR w Katowicach” realizowany w ramach Działania 8.1 Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020.

 

VI.2)Informacje dodatkowe:

 

VI.3)Procedury odwoławcze

 

VI.3.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Krajowa Izba Odwoławcza
Postępu 17A
02-676 Warszawa
Polska

 

VI.3.2)Składanie odwołań

 

VI.3.3)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

 

VI.4)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:

29.5.2018

Rejestr zmian

Brak zmian.