PYTANIA – ODPOWIEDZI

W PRZETARGU NIEGRANICZONYM NOSPR/01/2018

ORGANY PISZCZAŁKOWE DLA NOSPR - ZAPROJEKTOWANIE, BUDOWA I MONTAŻ DLA NARODOWEJ ORKIESTRY SYMFONICZNEJ POLSKIEGO RADIA Z SIEDZIBĄ W KATOWICACH

Postępowanie prowadzone jest w ramach Projektu nr POIS.08.01.00-001098/16,

„Budowa organów koncertowych oraz zakup instrumentów i niezbędnego wyposażenia dla NOSPR w Katowicach” realizowany w ramach Działania 8.1 Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko

na lata 2014-2020.

 

1. Do you already know our company and are you aware about our high quality level approach?

Czy znasz już naszą firmę i podejście do naszej wysokiej jakości?

 

Odpowiedź nr 1: Tak, opinie o waszej firmie czerpiemy od organistów (artystów muzyków)  oraz z mediów.

Reply: Yes. We received information about your company from the opinions of the  organists (musician artist) and the media.

 

2. On which aspects of our sound and manufacturing philosophy do you focus and what attracts you most? 

Na jakich aspektach filozofii dźwięku i produkcji skupiasz się i co cię najbardziej przyciąga?

 

Odpowiedź nr 2: Interesuje nas symfoniczne brzmienie francuskie z poszerzeniem o obszar romantyzmu niemieckiego.

Reply: We are interested in the romantic tradition. Our goal is an instrument derived from the tradition of French symphony,  with elements of German romantic tradition.

 

3. Which of our existing signature pipe organs reflect your expectation of the new organ? 

Który z naszych instrumentów odzwierciedla twoje oczekiwania w kontekście nowego instrumentu.

 

Odpowiedź nr 3: Wszystkie nasze oczekiwania zostały opisane w dokumentacji przetargowej.

Reply: All our expectations are described in the tender documentation.

 

4. Could you provide plans of the music hall in an electronic format in advance for our preparation?

Czy mógłbyś przygotować wcześniej plany sali muzycznej w formacie elektronicznym dla nas?

 

Odpowiedź nr 4: Plany sali koncertowej stanowią załącznik ogłoszenia o przetargu.

Reply: The concert hall plans are attached to the tender announcement.

 

5. Do you provide photos of the hall and could you send them in advance? 

Czy udostępniacie zdjęcia sali i czy możecie je wcześniej przesłać.

 

Odpowiedź nr 5: Tak

Reply: Yes.

 

6. Is there enough space in the hall for such a large organ with 105 stops?

Czy w sali koncertowej jest wystarczająco dużo miejsca na tak duże organy z 105 głosami?

 

Odpowiedź nr 6: Tak, oczywiście.                    

Reply: Yes. of course.

 

7. Is there a cost budget or limit that we have to respect?

Czy istnieje budżet lub limit kosztów, w których należy się zmieścić?

 

Odpowiedź nr 6:  Tak, oczywiście.                

Reply: Yes. of course.

Rejestr zmian

Brak zmian.