20/01/2018    S14    - - Dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 

Polska-Katowice: Organy muzyczne

2018/S 014-029706

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

Dyrektywa 2004/18/WE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa, adresy i punkty kontaktowe

Narodowa Orkiestra Symfoniczna Polskiego Radia z siedzibą w Katowicach
Plac Wojciecha Kilara 1
Osoba do kontaktów: Marzenna Przywarka
40-202 Katowice
Polska
Tel.: +48 510923028
E-mail:
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Faks: +48 322571384

Adresy internetowe:

Ogólny adres instytucji zamawiającej: www.nospr.org.pl

Więcej informacji można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego oraz dynamicznego systemu zakupów) można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

I.2)Rodzaj instytucji zamawiającej

Podmiot prawa publicznego

I.3)Główny przedmiot lub przedmioty działalności

Rekreacja, kultura i religia

I.4)Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających

Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: nie

Sekcja II: Przedmiot zamówienia

II.1)Opis

II.1.1)Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą:

ORGANY PISZCZAŁKOWE DLA NOSPR - ZAPROJEKTOWANIE, BUDOWA I MONTAŻ

II.1.2)Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług

Dostawy

Kod NUTS PL22A

II.1.3)Informacje na temat zamówienia publicznego, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

Ogłoszenie dotyczy zamówienia publicznego

II.1.4)Informacje na temat umowy ramowej

II.1.5)Krótki opis zamówienia lub zakupu

Zaprojektowanie, budowa i montaż wraz z intonacją, strojeniem oraz uruchomieniem nowych organów piszczałkowych o 105 głosach, w Sali koncertowej w siedzibie NOSPR. Zamówienie obejmuje budowę organów na podstawie sporządzonego przez Wykonawcę oraz zaprojektowanego przez Zamawiającego projektu oraz dostarczenie i zmontowanie w miejscu przeznaczonym dla instrumentu w Sali koncertowej NOSPR.

II.1.6)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

37311300, 79421200

II.1.7)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)

Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): nie

II.1.8)Części

To zamówienie podzielone jest na części: nie

II.1.9)Informacje o ofertach wariantowych

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2)Wielkość lub zakres zamówienia

II.2.1)Całkowita wielkość lub zakres:

II.2.2)Informacje o opcjach

II.2.3)Informacje o wznowieniach

II.3)Czas trwania zamówienia lub termin realizacji

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki dotyczące zamówienia

III.1.1)Wymagane wadia i gwarancje:

Wadium wynosi 360.000 PLN.
Zamawiający ustala zabezpieczenie należytego wykonania umowy na 10 % łącznej ceny ofertowej brutto podanej w ofercie.

III.1.2)Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących:

Terminy płatności wynoszące 30 dni od dnia dostarczenia do siedziby zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT w transzach: po odbiorze I etapu - 15 % wynagrodzenia całkowitego brutto, po odbiorze II etapu - 20 %wynagrodzenia całkowitego brutto, po odbiorze III etapu - 20 % wynagrodzenia całkowitego brutto, po odbiorze IV etapu - 15 % wynagrodzenia całkowitego brutto, po odbiorze V etapu - 10 % wynagrodzenia całkowitego brutto, po odbiorze VI etapu - 20 % wynagrodzenia całkowitego brutto.
Rozliczenia pomiędzy zamawiającym a wykonawcą odbywać się będą w polskich złotych lub w walucie obcej.

III.1.3)Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:

III.1.4)Inne szczególne warunki

Wykonanie zamówienia podlega szczególnym warunkom: nie

III.2)Warunki udziału

III.2.1)Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego

III.2.2)Zdolność ekonomiczna i finansowa

Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: Wykonawca posiada ubezpieczenie OC w zakresie prowadzonej działalności na sumę gwarancyjną minimum 10 000 000,00m PLN

III.2.3)Kwalifikacje techniczne

Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów:
Wykonawca winien wykazać, że w okresie ostatnich 15 lat przed upływem składania ofert o udzielenie zamówienia, jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - to w tym okresie wykonał, zakończył co najmniej 1 zamówienie polegające na zaprojektowaniu i wykonaniu organów piszczałkowych spełniających kryteria: 1. stylistyka dyspozycji oraz wykonania instrumentu utrzymana w konwencji tradycji francuskich organów symfonicznych XIX - XX wieku. 2. Instrument został zbudowany w sali koncertowej na min. 800 widzów, zespól brzmieniowy wykonanych organów składa się z min. 50 głosów, instrument wyposażony jest w system powietrzny złożony z miechów magazynowych, instrument posiada min. 3 manuały, pedał i co najmniej realnych 50 głosów. Przedłoży referencje lub dokumenty inne potwierdzające.
Wykonawca dysponuje lub będzie dysponował zespołem co najmniej 5 osób, które zostaną przez wykonawcę skierowane do realizacji zamówienia, w którego skład wejdzie co najmniej 1 osoba posiadająca kwalifikacje: tytuł organmistrza potwierdzony dyplomem mistrzowskim lub innym równoważnym dokumentem, posiadająca co najmniej 5 letnie doświadczenie zawodowe w dziedzinie wykonywania organów, których mechanizm i szafa organowa utrzymywane są pod względem konstrukcji oraz stylistyki w konwencji francuskich organów symfonicznych z XIX - XX w.
Co najmniej 4 osoby posiadające doświadczenie zawodowe w dziedzinie wykonywania organów, których mechanizm i szafa organowa utrzymywane są pod względem sposobu konstrukcji i stylistyki w konwencji francuskich organów symfonicznych z XIX - XX w.
Wykonawca przedłoży dokumenty: zwymiarowaną wizualizację prospektu instrumentu w sali koncertowej, zwymiarowany przekrój podłużny szafy organowej - min. dwie osie, zwymiarowany przekrój poprzeczny szafy organowej - min. dwie osie, zwymiarowany rysunek rozmieszczenia miechów, zwymiarowany rzut na poziomie podłogi wiatrownic poziom pierwszy, projekty wstępne - architektura szafy organowej, projekt kolorystyki i dekoracji plastycznej, usytuowanie wiatrownic, miechów, stacjonarnego stołu gry, schemat prowadzenia traktury - które będą potwierdzać spełnianie wymogów projektowych oraz będą podstawą do oceny koncepcji architektonicznej i plastycznej zastosowanej przez wykonawcę.

III.2.4)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.3)Specyficzne warunki dotyczące zamówień na usługi

III.3.1)Informacje dotyczące określonego zawodu

III.3.2)Osoby odpowiedzialne za wykonanie usługi

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Rodzaj procedury

IV.1.1)Rodzaj procedury

Otwarta

IV.1.2)Ograniczenie liczby wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert lub do udziału

IV.1.3)Zmniejszenie liczby wykonawców podczas negocjacji lub dialogu

IV.2)Kryteria udzielenia zamówienia

IV.2.1)Kryteria udzielenia zamówienia

Oferta najkorzystniejsza ekonomicznie z uwzględnieniem kryteriów kryteria określone poniżej

1. Cena brutto. Waga 60

2. Okres gwarancji w miesiącach (min. 96 miesięcy). Waga 10

3. Ilość oferowanych bezpłatnych przeglądów gwarancyjnych. Waga 15

4. Okres montażu instrumentu w sali koncertowej w dniach. Waga 15

IV.2.2)Informacje na temat aukcji elektronicznej

Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

IV.3)Informacje administracyjne

IV.3.1)Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą:

NOSPR/01/2018

IV.3.2)Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia

nie

IV.3.3)Warunki otrzymania specyfikacji, dokumentów dodatkowych lub dokumentu opisowego

IV.3.4)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

13.3.2018 - 12:00

IV.3.5)Data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału zakwalifikowanym kandydatom

IV.3.6)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

polski.

IV.3.7)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą

w dniach: 60 (od ustalonej daty składania ofert)

IV.3.8)Warunki otwarcia ofert

Data: 13.3.2018 - 13:00

Miejscowość:

Katowice

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia

Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie

VI.2)Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Podać odniesienie do projektu (projektów) i/lub programu (programów): Projekt nr POIS.08.01.00-001098/16, "Budowa organów koncertowych oraz zakup instrumentów i niezbędnego wyposażenia dla NOSPR w Katowicach" realizowany w ramach Działania 8.1 Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020

VI.3)Informacje dodatkowe

VI.4)Procedury odwoławcze

VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Krajowa Izba Odwoławcza
Postępu 17 A
02-676 Warszawa
Polska

VI.4.2)Składanie odwołań

VI.4.3)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:

 

W załączeniu (plik JEDZ.zip) znajduje się

Instrukcja wypełniania JEDZ - https://www.uzp.gov.pl/__data/assets/pdf_file/0015/32415/Jednolity-Europejski-Dokument-Zamowienia-instrukcja.pdf

Attachments:

FileDescriptionFile size
Download this file (Descriptin of organs English version.doc)Descriptin of organs English version2018-01-22 11:0076 kB
Download this file (JEDZ.zip)JEDZ2018-01-22 11:0085 kB
Download this file (ORGANY 2018 SIWZ 22.01.2018.docx)ORGANY 2018 SIWZ2018-01-22 11:00937 kB
Download this file (Organy rzuty i rysunki 1.zip)Organy rzuty i rysunki 12018-01-22 11:003708 kB
Download this file (Organy rzuty i rysunki 2.zip)Organy rzuty i rysunki 22018-01-22 11:003120 kB

Rejestr zmian

Brak zmian.